logo


Quà Kích Hoạt VIP

Hoan nghênh các Tiên Hữu đã đến với Game Phàm Nhân Tu Tiên.

QUÀ KÍCH HOẠT VIP

Dưới đây là các phần quà khi người chơi đạt cấp VIP

Vip 1: Vàng Khóa 200, Tiến Giai Đan - Lữ*2, Tiến Giai Đan – Kỵ*2, Bạc Đổi Hoán*1

Vip 2: Vàng Khóa 400, Tiến Giai Đan - Lữ*4, Tiến Giai Đan – Kỵ*4, Bạc Đổi Hoán*1

Vip 3: Vàng Khóa 600, Tiến Giai Đan - Lữ*6, Tiến Giai Đan – Kỵ*6, Bạc Đổi Hoán*1

Vip 4: Vàng Khóa 800, Tiến Giai Đan - Lữ*8, Tiến Giai Đan – Kỵ*8, Bạc Đổi Hoán*1

Vip 5: Vàng Khóa 1000, Tiến Giai Đan - Lữ*10, Tiến Giai Đan – Kỵ*10, Bạc Đổi Hoán*1

Vip 6: Vàng Khóa 1500, Tiến Giai Đan - Lữ*20, Tiến Giai Đan – Kỵ*20, Bạc Đổi Hoán*1, Sư Đồ Lệnh*1

Vip 7: Vàng Khóa 2000, Tiến Giai Đan - Lữ*30, Tiến Giai Đan – Kỵ*30, Bạc Đổi Hoán*1

Vip 8: Vàng Khóa 3000, Tiến Giai Đan - Lữ*50, Tiến Giai Đan – Kỵ*50, Pháp Bảo Tăng Giai Thạch*30, Ác Ma Dực

Vip 9: Vàng Khóa 4000, Tiến Giai Đan - Lữ*80, Tiến Giai Đan – Kỵ*80, Pháp Bảo Tăng Giai Thạch *40

Vip 10: Vàng Khóa 5000, Tiến Giai Đan - Lữ*120, Thần-Hoàng Kim Kiếm, Pháp Bảo Tăng Giai Thạch *50, Tinh Linh Nữ Hoàng

Vip 11: Vàng Khóa 6000, Tiến Giai Đan - Lữ*150, Mạnh Bà, Pháp Bảo Tăng Giai Thạch *50

Vip 12: Vàng Khóa 8000, Tiến Giai Đan - Lữ*200, Hằng Nga Tiên Tử, Pháp Bảo Tăng Giai Thạch *70

Vip 13: Vàng Khóa 10000, Tiến Giai Đan - Lữ*250, Bạch Hổ, Pháp Bảo Tăng Giai Thạch *80

Vip 14: Vàng Khóa 15000, Tiến Giai Đan - Lữ*300, Mộng Diệp Chi Dực, Pháp Bảo Tăng Giai Thạch *100, Thuộc Tính Đan Kỵ*10

Vip 15: Vàng Khóa 20000, Tiến Giai Đan - Lữ*350, Huyền Vũ, Pháp Bảo Tăng Giai Thạch *150

Vip 16: Vàng Khóa 25000, Tiến Giai Đan - Lữ*400, Thuộc Tính Đan Hộ*10, Pháp Bảo Tăng Giai Thạch *200

Vip 17: Vàng Khóa 30000, Tiến Giai Đan - Lữ*450, Thuộc Tính Đan Cánh*10, Pháp Bảo Tăng Giai Thạch *250, Hỏa Kỳ Lân

Vip 18: Vàng Khóa 35000, Tiến Giai Đan - Lữ*500, Thuộc Tính Đan Binh*10, Pháp Bảo Tăng Giai Thạch *300, Thần-Ỷ Thiên Nhẫn

Vip 19: Vàng Khóa 40000, Tiến Giai Đan - Lữ*600, Cửu Đầu Sư, Pháp Bảo Tăng Giai Thạch *400, Nguyệt Thố Tiên Nữ

Vip 20: Vàng Khóa 50000, Tiến Giai Đan - Lữ*700, Pháp Bảo Tăng Giai Thạch *500

Các Mốc Nạp VIP
VIP 6     10,000 VNĐ    Điểm Vip 
VIP 7     50,000 VNĐ     50       
VIP 8     100,000 VNĐ     100     
VIP 9     200,000 VNĐ      200
VIP 10     500,000 VNĐ     500
VIP 11     1,000,000 VNĐ      1,000
VIP 12     2,000,000 VNĐ    2,000
VIP 13     4,000,000 VNĐ      4,000
VIP 14     7,000,000 VNĐ      7,000
VIP 15     10,000,000 VNĐ   10,000
VIP 16     15,000,000 VNĐ     15,000
VIP 17     20,000,000  VNĐ    20,000
VIP 18     30,000,000 VNĐ     30,000
VIP 19     40,000,000 VNĐ     40,000
VIP 20     50,000,000 VNĐ      50,000

Chúc Các Bạn Chơi Game Vui Vẻ