Tân thủ
Chức Năng Thủ Hộ
[Tin tức] - Ngày 10.07.2019

Hoan nghênh các Tiên Hữu đã đến với Game Phàm Nhân Tu Tiên. THỦ HỘ Hoàn thành nhiệm vụ...

Quà Lịch Luyện Hằng Ngày
[Tin tức] - Ngày 10.07.2019

Hoan nghênh các Tiên Hữu đã đến với Game Phàm Nhân Tu Tiên. LỊCH LUYỆN Đây là nơi hiện...

Quà Kích Hoạt VIP
[Tin tức] - Ngày 16.07.2019

Hoan nghênh các Tiên Hữu đã đến với Game Phàm Nhân Tu Tiên. QUÀ KÍCH HOẠT VIP Dưới đây...

Nhân Vật Tiên Tộc
[Tin tức] - Ngày 10.07.2019

Hoan nghênh các Tiên Hữu đã đến với Game Phàm Nhân Tu Tiên. TIÊN TỘC Ngoại hình xinh đẹp...

Nhân Vật Nhân Tộc
[Tin tức] - Ngày 10.07.2019

Hoan nghênh các Tiên Hữu đã đến với Game Phàm Nhân Tu Tiên. NHÂN TỘC Chiến đấu dũng mãnh...

Nhân Vật Ma Tộc
[Tin tức] - Ngày 10.07.2019

Hoan nghênh các Tiên Hữu đã đến với Game Phàm Nhân Tu Tiên. MA TỘC Sức mạnh vô song, là...

Chức Năng Huyền Nữ
[Tin tức] - Ngày 10.07.2019

Hoan nghênh các Tiên Hữu đã đến với Game Phàm Nhân Tu Tiên. HUYỀN NỮ Hoàn thành nhiệm vụ...

Chức Năng Đồ Đằng
[Tin tức] - Ngày 10.07.2019

Hoan nghênh các Tiên Hữu đã đến với Game Phàm Nhân Tu Tiên. ĐỒ ĐẰNG Hoàn thành nhiệm...

Chức Năng Sủng Vật
[Tin tức] - Ngày 10.07.2019

Hoan nghênh các Tiên Hữu đã đến với Game Phàm Nhân Tu Tiên. Sủng Vật Hoàn thành nhiệm vụ...

Chức Năng Tọa Kỵ
[Tin tức] - Ngày 10.07.2019

Hoan nghênh các Tiên Hữu đã đến với Game Phàm Nhân Tu Tiên. TỌA KỴ Hoàn thành nhiệm vụ...

Chức Năng Tiên Lữ
[Tin tức] - Ngày 10.07.2019

Hoan nghênh các Tiên Hữu đã đến với Game Phàm Nhân Tu Tiên. TIÊN LỮ Hoàn thành nhiệm...

Chức Năng Cánh
[Tin tức] - Ngày 10.07.2019

Hoan nghênh các Tiên Hữu đã đến với Game Phàm Nhân Tu Tiên. CÁNH Hoàn thành nhiệm vụ...