logo


Chức Năng Tiên Lữ

Hoan nghênh các Tiên Hữu đã đến với Game Phàm Nhân Tu Tiên.

TIÊN LỮ

Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến  Level 20 mở tính năng Tiên Lữ.

Tiến cấp Tiên Lữ cần tiêu hao Tiến Giai Đan – Cánh có thể dùng Vàng để mua hoặc ở phó bản nguyên liệu.

Tiến cấp Tiên Lữ không có thời gian chúc phúc nên sẽ không lo vấn đề reset tăng lại từ đầu.

-- Tiến Giai Đan - Lữ--

--Tiên Lữ Hằng Nga--

--Tiên Lữ Nữ Nhi Vương--

--Tiên Lữ Nữ Oa--

TĂNG SAO

Thu thập mảnh Tiên Lữ bạn muốn tăng sao, sau khi tăng sao kỹ năng và chỉ số của Tiên Lữ sẽ được gia tăng.

PHÁP TRẬN

Tiến cấp Pháp Trận cần tiêu hao Tiến Giai Đan – Trận có thể dùng Vàng để mua hoặc ở phó bản nguyên liệu.

-- Tiến Giai Đan - Trận--

Tùy vào cấp tiến giai của Pháp Trận sẽ nhận được kỹ năng khác nhau, có thể mua sách thăng cấp ở Tiệm.

Trang bị Pháp Trận kiếm được ở Phó Bản Nhóm, có thể thay thế trang bị khác phụ thuộc vào cấp tiến giai của Pháp Trận.

TIÊN VỊ

-- Tiến Giai Đan - Tiên--

Chúc Các Bạn Chơi Game Vui Vẻ