logo


Chức Năng Sủng Vật

Hoan nghênh các Tiên Hữu đã đến với Game Phàm Nhân Tu Tiên.

Sủng Vật

Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến  Level 1 mở tính năng Sủng Vật.

Tiến cấp Sủng Vật cần tiêu hao Tiến Giai Đan – Sủng có thể dùng Vàng để mua hoặc ở phó bản nguyên liệu.

Tiến cấp Sủng Vậtkhông có thời gian chúc phúc nên sẽ không lo vấn đề reset tăng lại từ đầu.

-- Tiến Giai Đan - Sủng--

--Sủng Vật Trư Bát Giới--

--Sủng Vật Hắc Vô Thường--

--Sủng Vật Sa Tăng--

TĂNG SAO

Thu thập mảnh Sủng Vật bạn muốn tăng sao, sau khi tăng sao kỹ năng và chỉ số của Sủng Vật sẽ được gia tăng.

Kỹ Năng

Có thể Tẩy Luyện Kỹ Năng để được Kỹ Năng khác cao hơn.

THÔNG LINH

Tiến cấp Thông Linh cần tiêu hao Tiến Giai Đan – Thông có thể dùng Vàng để mua hoặc ở phó bản nguyên liệu.

Tùy vào cấp tiến giai của Thông Linh sẽ nhận được kỹ năng khác nhau, có thể mua sách thăng cấp ở Tiệm.

Trang bị Thông Linh kiếm được ở Phó Bản Nhóm, có thể thay thế trang bị khác phụ thuộc vào cấp tiến giai của Thông Linh.

THÚ HỒN

Tiến cấp Thú Hồn cần tiêu hao Tiến Giai Đan – Hồn có thể dùng Vàng để mua hoặc ở phó bản nguyên liệu.

-- Tiến Giai Đan - Hồn--

Chúc Các Bạn Chơi Game Vui Vẻ