logo


Chức Năng Huyền Nữ

Hoan nghênh các Tiên Hữu đã đến với Game Phàm Nhân Tu Tiên.

HUYỀN NỮ

Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến level 50 mở tính năng Huyền Nữ.

Tiến cấp Huyền Nữ cần tiêu hao Tiến Giai Đan – Nữ có thể dùng Vàng để mua.

Tùy vào cấp tiến giai của Huyền Nữ sẽ nhận được kỹ năng khác nhau.

PHÁP KHÍ

Tẩy luyện càng nhiều có thể nhận được kỹ năng cấp cao hơn.

HOA LIỄN

Tiến cấp Hoa Liễn cần tiêu hao Tiến Giai Đan – Hoa có thể dùng Vàng để mua.

Tùy vào cấp tiến giai của Hoa Liễn sẽ nhận được kỹ năng khác nhau, có thể mua sách thăng cấp ở Tiệm.

Trang bị Hoa Liễn kiếm được ở Phó Bản Nhóm, có thể thay thế trang bị khác phụ thuộc vào cấp tiến giai của Hoa Liễn.

LINH KHÍ

Tiến cấp Linh Khí cần tiêu hao Tiến Giai Đan – Linh có thể dùng Vàng để mua.

Trang bị Linh Khí kiếm được ở Phó Bản Nhóm, có thể thay thế trang bị khác phụ thuộc vào cấp tiến giai của Linh Khí.

 

Chúc Các Bạn Chơi Game Vui Vẻ