logo


Chức Năng Đồ Đằng

Hoan nghênh các Tiên Hữu đã đến với Game Phàm Nhân Tu Tiên.

ĐỒ ĐẰNG

Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến mở tính năng Đồ Đằng.

Có tất cả 8 thần thú mỗi thần thú đều có thuộc tính và chỉ số cộng thêm khác nhau cần thu thập mỗi loại 30 mảnh đồ đằng mới có thể kích hoạt, có thể nhận ở Vòng Quay Đồ Đằng.

Tiên Hồ : PVP Sát Thương Tăng

Dương Đà: PVE Sát Thương Giảm

Bạch Hổ: Giảm Bạo Kích

Huyền Vũ: Tăng Bạo Kích

Linh Miêu: PVP Sát thương Giảm

Chu Tước: PVE Sát Thương Tăng

Thanh Long: % Giảm Sát Thương

Bạch Trạch: % Tăng Sát Thương

 

Chúc Các Bạn Chơi Game Vui Vẻ