logo


Các Thuộc Tính Của Nhân Vật

Hoan nghênh các Tiên Hữu đã đến với Game Phàm Nhân Tu Tiên.

Các thuộc tính của nhân vật đánh giá sức mạnh của nhân vật, bảng dưới đây sẽ mô tả tất cả thuộc tính có mặt trong game.

 

Chúc Các Bạn Chơi Game Vui Vẻ